Fra data til beslutninger

Jeg var med på å starte Actenum Corporation for ti år siden i Vancouver, Canada og var også med på å lede det i flere år. Da jeg flyttet til Norge av familiegrunner beholdt jeg min plass i styret. Det har imidlertid nå blitt for vanskelig å støtte Actenums nye vekstfase på en effektiv måte fra Oslo, 7000 kilometer unna, og derfor trer jeg ut av styret denne måneden.

Med denne endringen, har jeg tatt meg litt tid til å reflektere over den viktigste grunnen for Actenum vei til suksess. Som er å hjelpe aktivaintensive bedrifter, spesielt olje-og gassvirksomheten, til tjene mye penger. Ved å gjøre bedre operasjonelle beslutninger.

Et velkjent informasjonsteknologiselskap hadde en reklame for noen år siden som sa “Informasjon. Verden går på den. Næringer er bygget på den.”

Information the world runs on it 2

Så sant, så sant. Du trenger god informasjon for å ta gode beslutninger. Og da er det bra at teknologiutviklingen har muliggjort innsamling av mer og mer informasjon. Ikke overraskende samler firmaer inn en økende mengde operasjonelle data. Men hvis du ikke kan overføre data til beslutninger har du egentlig ikke oppnådd noe mer enn å øke kostnadene. Det er faktisk ikke sant at verden drives framover av informasjon. Verden drives framover av beslutninger.

Decisions the world runs on them 2

Gode beslutninger er nødvendige for å skape verdi. Og _det_ er mye mer vanskelig folk er klar over. Av en rekke grunner.

1) Virksomheten drukner i data

Vi har så mye datainnsamlingteknologi at vi nå har for mye data. Vi bruker mye tid på å lete etter informasjon i høystakken vi har samlet inn. Vi vier timer til å fordype oss i, analysere og tyde data. Og en ny generasjon av verktøy har dukket opp for å finne informasjon i disse enorme datamengdene; finne, samle, sammenligne og visualisere.

2) Å gjøre gode operasjonelle beslutninger er vanskelig, selv når du har all informasjonen du trenger

Informasjon er ikke tilstrekkelig i seg selv. Det virker som om vi har det feilaktige inntrykket at hvis vi bare får den rette informasjonen inn på et dashbord, eller inn i et regneark, en simuleringsmodell eller en prosjekt-og planleggingsapplikasjon, vel, så er det nok.

Slike applikasjoner kan være gode til å visualisere data og hjelpe deg med å manipulere data, men de kan ikke foreslå hvordan du skal løse et problem, flytte en ressurs uten at det får innvirkning på produksjonen, øke påliteligheten, flytte en rigg, eller reagere på en pumpefeil. De gir ikke forslag til alternative beslutninger eller forteller deg hvilken innvirkning de beslutningene du er i ferd med å gjøre vil ha på nøkkelindikatorene (KPI-ene).

Industrielle operasjoner er mer fokusert på fangst og lagring av informasjon enn å transformere informasjon til beslutninger. Og det er lett å forstå hvorfor; det er få produkter som kan hjelpe på en meningsfull måte. En hovedgrunn til dette er at beslutninger i komplekse operasjoner er matematisk uløselige og iboende komplekse. Det kreves svært høy og spesiell kompetanse for å utvikle ​​kommersielle verktøy, og de er derfor vanskelige å finne.

3) Virksomheten står overfor økt kompleksitet og økte krav

Mange moderne operasjoner har en svært høy grad av kompleksitet og avhengigheter. Samtidig er avhengighetene i komplekse verdikjeder kompliserte i seg selv. Verdifulle ressurser som utstyr, folk og kompetanse er ofte mangelvare. Ulike systemer og team trenger å kommunisere og bli enige om beslutninger. Og økende miljøutfordringer og forskrifter må ofte tas hensyn til.

Det er ikke bare at operasjonene i seg selv blir stadig mer komplekse, men de får også økte krav til driftskvalitet og smidighet. Et økt antall sentrale resultatmål påvirker gjerne beslutninger i motstridende retninger, noe som gjør det svært vanskelig å vite hvilke avgjørelser er best sett under ett. For eksempel, kan kostnader, produksjonsmål, sikkerhetshensyn og miljøhensyn dra beslutninger i ulike retninger. Ny teknologi skaper også kortere operasjonssykluser, noe som øker forventningene til å respondere hurtig på driftsmessige endringer.

Som et eksempel, i løpet av de siste årene, har den utvinnings- og produksjonssektoren (Exploration and Production, E&P) i olje- og gassnæringen i Nordamerika sett en dreining mot ukonvensjonelle felt med flere føringer, både geologiske, teknologiske og miljømessige. Utvinning i skiferfeltene krever flere og mindre enheter, hyppige omdisponeringer, og strengere miljøkontroll. Med andre ord, operasjonene blir mer kompliserte, mer fleksible og mer følsomme for endringer.

4) Ingeniører og operatører forsvinner

Gode ​​operatører og planleggere er mangelvare. I mange sektorer, vil mye av seniorkompetansen gå av med pensjon i løpet av dette tiåret. Nøkkelkompetanse forsvinner og blir mangelvare, noe som vil føre til økt sårbarhet og redusert evne til operasjonell aktivitet. I tillegg får seniorkompetansen stadig mer å gjøre. For eksempel, i E&P-sektoren har en reduksjon i feltstørrelser ført til en økning i antall prosjekter, som gir økt belastning på operasjons- og vedlikeholdsenhetene.

Hva kan gjøres?

Gjør ikke ingeniører, ledere og andre kunnskapsarbeidere allerede en god jobb? Vel … Ja, men de kan gjøre det mye bedre. Jeg har sett hvordan Actenums verktøy for beslutningsforslag har redusert planleggingstid med hele 95%, kuttet kostnader med flere titalls millioner, unngått en produksjonsstopp estimert til $32 millioner, økt netto nåverdi med 20%, hevet oppetid og bedret arbeidssituasjonen.

Dette ble oppnådd gjennom bruk av programvare som foreslår operasjonelle beslutninger til en ingeniør, operasjonsleder eller planlegger. Disse kunne da vurdere, redigere og forbedre forslagene ut fra egen menneskelig innsikt, erfaring og kunnskap. Mennesket og maskinen blir et samarbeidende team, med evne til å ta bedre beslutninger, lage bedre planer, og gjøre det raskt.

Her er mitt poeng:

De fleste virksomheter kan forbedre operative beslutninger og planlegging gjennom beslutningsteknologi. Dette gjør det også mulig å la personer med mindre erfaring og kompetanse lede operasjoner uten at beslutningskvaliteten reduseres. beslutningsteknologi hjelper ingeniører, ledere og kunnskapsarbeidere til å håndtere komplekse situasjoner bedre og raskere.